За Инвеститори

Корпоративно управление

УПРАВЛЕНИЕ

Булгартабак-холдинг АД има едностепенна система на управление – Съвет на Директорите

Съвет на Директорите
Рахул Дататрая Нимкар Председател на Съвета на директорите
Светлана Райкова Мартева Заместник-председател на Съвета на директорите
Радослав Василев Рахнев Член на Съвета на директорите
Владимир Гечев Жеков Член на Съвета на директорите
Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед Член на Съвета на директорите
Дружеството се управлява и представлява от двама Изпълнителни директори - Владимир Гечев Жеков и Радослав Василев Рахнев.