Общи условия

Общи условия за ползване на информацията, достъпна през уеб сайта на „Булгартабак-Холдинг” АД

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Булгартабак-Холдинг" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 62 и всяко лице, което посещава страниците на уеб сайта www.bulgartabac.com, наричано по-долу за краткост „потребител”), във връзка с ползване на информацията и услугите (наричани по-долу за краткост „услугите”), предоставяни чрез този интернет уеб сайт.
 2. Осъществявайки достъп до уеб сайта на „Булгартабак-Холдинг” АД, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници. С преминаването през която и да е хипервръзка на страниците, Вие декларирате, че сте запознати, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. „Булгартабак-Холдинг” АД си запазва правото да променя тези условия по всяко време и без предварително известие.
 3. Съдържанието на уеб страниците на „Булгартабак-Холдинг” АД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на „Булгартабак-Холдинг” АД, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Посетителят има право да разглежда и копира информацията в този уеб сайт, както и да отпечатва извадки от тези страници само за своя лична употреба. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на „Булгартабак-Холдинг” АД и този уеб сайт.
 4. Ползването на услуги чрез уеб страниците е безплатно за потребителите. Ако за ползване на услуга по тези правила е необходимо, потребителят на уеб сайта да ползва платени услуги, той заплаща тези услуги.
 5. Този сайт и неговото съдържание се публикуват за удобство на потребителя. „Булгартабак-Холдинг” АД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. „Булгартабак-Холдинг” АД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. „Булгартабак-Холдинг” АД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях „Булгартабак-Холдинг” АД не носи отговорност.
 6. В рамките на позволеното от закона „Булгартабак-Холдинг” АД не дава никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. „Булгартабак-Холдинг” АД не е отговорен за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако „Булгартабак-Холдинг” АД е било предупреден за вероятността за такива вреди.
 7. „Булгартабак-Холдинг” АД притежава авторските права върху този уеб сайт. „Булгартабак-Холдинг” АД е автор на всички материали в сайта. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на „Булгартабак-Холдинг” АД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на „Булгартабак-Холдинг” АД. Всички права са запазени. При използването на материали от интернет страниците на уеб сайта, потребителят се задължава изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането по тази точка на материал - текст, графика, изображение, снимки, лого и др. от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона.
 8. При ползването на този сайт, потребителят се задължава да не използва данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на „Булгартабак-Холдинг” АД за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.
  Изпращайки материали до сървъра на „Булгартабак-Холдинг” АД, чрез e-mail или през уеб страницата, Вие приемате следните условия:
   а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
   б) Приемате условието да не предприемате действия срещу „Булгартабак-Холдинг” АД във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.
  „Булгартабак-Холдинг“ АД не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт и не носи отговорност за такова съдържание. „Булгартабак-Холдинг” АД може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
  Логото на „Булгартабак-Холдинг” АД, марките на продуктите, собственост на „Булгартабак-Холдинг“ АД са търговски марки с притежател „Булгартабак-Холдинг” АД. Споменатите в този сайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. Всяко неразрешено използване или злоупотреба с тези търговски марки е изрично забранено и съставлява нарушаване на нормативната уредба за търговските марки, авторските права другите права на интелектуална собственост или законите за нелоялната конкуренция.
 9. „Булгартабак-Холдинг” АД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на „Булгартабак-Холдинг“ АД, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори и доставчици.
 10. „Булгартабак-Холдинг” АД не носи отговорност:
  в случай че при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги;
  при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на потребителя в резултат от ползване на Услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват услугите;
  за неспособност на потребителя да ползва всяка една отделна Услуга;
  при претенции от трети лица срещу потребителя, свързани с ползването на услугите;
  за разпространение на съобщения, с нецензурни или обидни текстове и/или изображения, на религиозна, верска или политическа основа. В случай, че са налице неправомерни действия в тази връзка, „Булгартабак-Холдинг” АД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.
 11. Единствено потребител, приел настоящите общи условия, може да ползва услугите по тези общи условия.
 12. За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.